Algemene voorwaarden/ Behandelovereenkomst

 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut is gehouden te handelen conform de VBAG regelgeving. 
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de VBAG Orthomoleculair Therapeut te verstrekken. 
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen. Bij niet tijdig afzeggen worden altijd de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen. De tijdsduur van het consult is bepalend voor de consultprijs. 
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt na afloop van het consult in onderling overleg contant of per betaalverzoek. Client ontvangt digitaal de declaratienota als betalingsbewijs na elk consult. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut heeft een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut heeft een Collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen of klachten kunt u zich wenden tot de  Klacht- en tuchtregeling van de VBAG. 
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de VBAG Orthomoleculair Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de VBAG Orthomoleculair Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de VBAG Orthomoleculair Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. 
 • De VBAG Orthomoleculair Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft gesloten.
 • Client informeert vooraf zelf naar vergoedingsmogelijkheden bij zijn zorgverzekeraar. 
 • Door ondertekening geeft cliënt toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken t.b.v. Sanitas’ dienstverlening. Client kan te allen tijde aangeven haar toestemming in te trekken via email aan Sanitas. Dossiergegevens kennen een wettelijke bewaarplicht van 20 jaar. Sanitas draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.  Zie voor Privacyverklaring deze link